11.03.2011 Özel Durum Açıklaması | 2011 Yılı Özel Durum Açıklamaları | Özel Durum Açıklamaları | Yatırımcı Köşesi | İdealist GYO
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİBİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
SİTE HARİTASISİTE HARİTASIENGLISHENGLISH
LİNKLER
Faaliyet RaporlarıPortföy TablolarıMali Tablo ve RaporlarGenel Kurul BilgileriHazirun CetveliÖzel Durum Açıklamalarıİzahname ve Halka Arz SirküleriUyum RaporuKar Dağıtım PolitikasıÜcret PolitikasıBilgilendirme PolitikasıKurumsal Kurallarİç YönergeKomiteler GYO'lar HakkındaEsas SözleşmeHaber & Duyurular

YATIRIMCI KÖŞESİ

Özel Durum Açıklamaları: 2011 Yılı Özel Durum Açıklamaları

11.03.2011 Özel Durum Açıklaması

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

  
     
Ortaklığın Adresi : KISIKLI MAH.HANIMSETİ SOK.NO:38 KAT:3 OFİS:6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 216 4438290 - 216 5231358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 216 4438290 - 216 5231358
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı 31.03.2011 tarihinde yapılacaktır

  
     
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010
Tarihi : 31.03.2011
Saati : 14:30
Adresi : Kısıklı Mah.Haımseti Sok.No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar İstanbul

  GÜNDEM:
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nı imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
2- 2010 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3- 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçi'lerin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
5- Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir k r elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması,
6- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçi'nin seçimi, görev sürelerinin tespiti, ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
7- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Denetim firması seçiminin onaya sunulması,
8- Bizim Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde temsilci aracı kuruluş sözleşmesinin onaya sunulması,
Dilek ve kapanış

  EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2010 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 14:00'da ''A'' Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerini, bu toplantıyı takiben saat 14:30'da şirketimiz ortaklarını Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak amacıyla Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak no:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar / İSTANBUL adresine davet etmektedir.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vek let vermek suretiyle katılabilirler.
Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;
- Sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları Genel Kurul Blokaj formunu,
- Tüzel Kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini,
toplantı gününden en az iki iş günü önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirket Merkezinden Giriş Kartı almaları, toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve notere onaylatmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vek letname örneğini www.idealistgyo.com adresindeki Sirket internet sitesinden de temin edebilirler.
Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.' nin  "Genel Kurul Blokaj Listesi'' 'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imk n olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ilan tarihinden itibaren Sirket Merkezinde ve www.idealistgyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Saygılarımızla,
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
VEK LETNAME
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin               tarihinde Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar / İSTANBUL  adresinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya  yetkili olmak üzere                  . vekil tayin ediyorum.
A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin:
Tertip ve Serisi
Numarası
Adet - Nominal Değeri
Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
Nama Yazılı Olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI
İmzası:      Adresi:   Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) için açıklama yapılır.

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

İstanbul Menkul Kıymetler BorsasıSermaye Piyasası KuruluGayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
Copyright © 2022, İdealist GYO
« İletişim Bilgileri | Site Haritası »
Tasarım & Yazılım: Birtek Bilişim SistemleriTasarım 
&     
Yazılım